Oznamy

  • V pondelok 3. septembra 2012 bude školský klub otvorený od 6.30 do 17.30 hod.
  • Obed sa podáva v čase od 11.00 do 12.30 hod. 
  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosť v Školskom klube detí

       V zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa

17. 4. 2012  rodič mesačne prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou príspevok vo výške 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2012 bola ustanovená suma životného minima na jedno nezaopatrené dieťa vo výške 88,82 €.

Vypočítaná čiastka príspevku sa zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto.

 

Mesačný príspevok rodiča vo výške 13,40 € je na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD na jedno dieťa vo výške 15% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.

 

Príspevok rodiča vo výške 6,70 € je na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD na jedno dieťa vo výške 7,5% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa len na ranný pobyt v ŠKD a pobyt dieťaťa v čase podávania obeda.

 

Príspevok rodiča vo výške 4,50 € je na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou ŠKD na jedno dieťa vo výške 5% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa len na ranný ŠKD alebo iba v čase podávania obeda.

 

Po prerokovaní na pracovnej porade sme výšku poplatku určili nasledovne:

·        14 € na celodenný pobyt dieťaťa v ŠKD

·        7 € na rannú činnosť a v čase podávania obeda

·        4,50 € na rannú činnosť alebo iba na čas do skončenia podávania obeda

 

 

Príspevok uhrádza rodič Základnej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

  • Akékoľvek informácie, týkajúce sa školského klubu detí, vám poskytne každá pani vychovávateľka.