Poplatok za ŠKD

 

OZNAM  PRE  RODIČOV 

Vážení rodičia,

 

v súvislosti so VZN č. 4/2019 mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 26.03.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

v školských zariadeniach, ktoré nadobúda účinnosť 1.5. 2019, vám poskytujeme informácie k poplatkom za školský klub detí.

 

Poplatok  za školský klub detí sa uhrádza bezhotovostným prevodom.

 

ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

SWIFT KOMASK2X

 

Do správy pre prijímateľa prosíme napísať: meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ŠKD.

Príklad: Radka Figurová, 4. A, ŠKD

Variabilný symbol dieťaťa obdržíte do vášho mailu.      
Platbu treba uhradiť do 10-teho v príslušnom mesiaci.

Platby október - december sa uhrádzajú spolu v mesiaci október

/uzávierka konca kalendárneho roka /

Platby máj - jún sa uhrádzajú spolu v mesiaci máj

/ uzávierka konca školského roka /

 UPOZORNENIE :

NEUHRÁDZAŤ SPOLU PLATBY DECEMBER + JANUÁR !       
Platby za ŠKD je možné realizovať aj:

- september až december uhradiť v mesiaci september

- január až jún uhradiť v mesiaci január

- dvojmesačne napr. / január - február, uhradiť = január /

 

 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca
dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.

 

 

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.


Vážení rodičia, v prípade nejasností, vám potrebné informácie poskytne hociktorá pani vychovávateľka.