REŽIM DŇA 

 

 

   06,00 - 07,40


 

 

   Príchod, ranná činnosť, odchod detí na vyučovanie


 

 

   11,45 - 14,45


 

 

   Obed podľa rozpisu, oddychová a relaxačná činnosť, tematické oblasti výchovy podľa rozvrhu týždennej činosti

   


 

 

   14,45 - 15,45


 

 

   Pobyt vonku, rekreačná činnosť


 

 

   15,45 - 16,30


 

 

   Príprava na vyučovanie, sebaobslužné činnosti


 

 

   16,30 - 17,30


 

 

   Činnosť podľa záujmu detí, odchod detí z ŠKD


 

 


     Aby sme si žili v pohode a bez konfliktov, k tomu musí prispieť každý z nás. V každej usporiadanej spoločnosti platia určité pravidlá, ktoré nás usmerňujú, vytvárajú bezpečné hranice správania, medziľudských vzťahov a tolerancie. Aby aj naša škola bola bezpečným miestom pre všetkých, ktorí ju "obývajú", platia tu určité pravidlá zhrnuté vo Vnútornom poriadku školy.

Súčasťou Výchovného programu školského klubu detí je taktiež Vnútorný poriadok ŠKD pre deti navštevujúce školský klub. Obidva vnútorné poriadky boli schválené Pedagogickou radou a riaditeľom školy a sú záväzné pre všetkých žiakov školy. Boli s ním oboznámení na začiatku školského roka.

 

 

Organizácia a vnútorný poriadok ŠKD 


• PREVÁDZKA ŠKD JE OD 6.00 DO 17.30 hod. PRÍCHOD DETÍ NA RANNÚ ČINNOSŤ JE DO 7.30 hod.

• ROZSAH DENNEJ DOCHÁDZKY DIEŤAŤA A SPÔSOB JEHO ODCHODU Z KLUBU DETÍ UVEDIE RODIČ V ŽIADOSTI O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO ŠKD.

• ZMENY V DOCHÁDZKE A SPÔSOBE ODCHODU OZNAMUJE RODIČ PÍSOMNE.

• KLUB SVOJU ČINOSŤ ORGANIZUJE TAK, ABY SA DEŤOM UMOŽNILA ÚČASŤ AJ NA ĎALŠÍCH FORMÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI.

• KAŽDÁ NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA MUSÍ BYŤ RIADNE OSPRAVEDLNENÁ.

• ZA DIEŤA, KTORÉ BOLO NA VYUČOVANÍ, ALE DO ŠKD SA NEDOSTAVILO, VYCHOVÁVATEĽKA NEZODPOVEDÁ.
• VSTUP DO PRIESTOROV ŠKD JE ZAKÁZANÝ. RODIČIA SI MÔŽU DIEŤA VYZDVIHNUŤ ZVONČEKOM PRI VRÁTNICI. TELEFONICKÉ OZNÁMENIE    RODIČA O ODCHODE DIEŤAŤA Z ŠKD NIE JE PRÍPUSTNÉ.

• PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD JE 20 € MESAČNE.
 

Rodič je povinný prevziať dieťa z ŠKD do 17,30 hod. 

Opakované vyzdvihnutia dieťaťa po tomto termíne budú
hlásené na odbor sociálnych vecí MÚ Petržalka.