Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa Výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

Výchovný program je spracovaný podľa platných odporúčaní na tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach a je v súlade so všetkými požiadavkami nových legislatívnych zmien týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu v školských kluboch detí.

 Vo vzdelávacej oblasti nadväzuje na ŠVP - ISCED 1.

 Výchovno-vzdelávacia činnosť na všetkých oddeleniach ponúka vyváženú zostavu zaujímavých aktivít a úloh pre deti so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovnej práce v školskom klube. V našej činnosti rešpektujeme vek, schopnosti a zručnosti detí príslušnej vekovej skupiny s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie a spestriť pobyt detí v ŠKD.

 

V školskom klube máme tieto tematické oblasti výchovy:

 

- vzdelávacia

- telovýchovná, zdravotná a športová 

- pracovno-technická 

- spoločensko-vedná

- prírodovedno-environmentálna

- esteticko-výchovná 

  /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/


Kľúčové kompetencie dieťaťa v ŠKD

• Kompetencie "učiť sa učiť"

• Komunikačné kompetencie

• Sociálne kompetencie

• Pracovné kompetencie

• Občianske kompetencie

• Kultúrne kompetencie


Prednosti činnosti ŠKD

 

-         Začleňovanie dieťaťa do kolektívu, individuálny a spoločenský rozvoj, pestovanie záujmov, organizované využívanie voľného času, prevencia pred začlenením dieťaťa do rôznych asociálnych skupín.

 

-         Príprava žiaka na vyučovanie, prehlbovanie vedomostí, individuálny prístup, resp. doplnenie vedomostí u slaboprospievajúcich žiakov.

 

-         Rozvoj záujmovej činnosti, možnosť relaxácie formou hier, súťaží, pohybových aktivít, vychádzok. Rešpektovanie individuality dieťaťa pri rozvoji jeho záujmov.

 

 

-         Výchova k rodičovstvu, ochrane svojho zdravia, ochrane životného prostredia, prvky etickej, dopravnej, mediálnej a protidrogovej výchovy.

Ciele tematických oblastí výchovy

 

1.     Vzdelávacia oblasť výchovy 
 

• Rozvíjanie samostatnosti detí pri príprave na
  vyučovanie

• Nadobúdanie efektívnych spôsobov učenia sa

• Získavanie nových poznatkov a informácií 

  z rôznych zdrojov

 

2.     Spoločenskovedná oblasť výchovy 

 

• Rozvoj základov zručností sebahodnotenia,
  sebariadenia, empatie

• Rozvoj a posilňovanie základov hrdosti k
  národnej a štátnej príslušnosti

• Pestovanie úcty k rodičom a starým rodičom

• Ohľaduplné správanie k osobám so zdravotným postihnutím

 

3.     Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy
 

• Osvojovanie si elementárnych princípov ochrany životného prostredia

• Uvedomovanie si dôležitosti ochrany životného
prostredia

• Poznávanie fauny a flóry Slovenska

 

4.     Pracovno-technická oblasť výchovy
 

• Usmerňovanie detí k samostatnému vytýčeniu
  osobných cieľov

• Uvedomovanie si významu zodpovednosti za
  vykonanú prácu

• Rozvíjanie schopnosti spolupracovať so
  skupinou

• Rozvíjanie základov manuálnych a technických
  zručností

• Získavanie základov zručností potrebných pre
  praktický život

• Tvorenie jednoduchých projektov

 

5.     Esteticko-výchovná oblasť výchovy
 

• Rozvoj talentu a špecifických schopností detí

• Základy vzťahu k umeniu

• Úcta ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

• Základy tvorivých schopností a zručností

• Objavovanie krásy v bežnom živote

 

6.     Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy 
 

• Pochopenie významu pravidelného pohybu a
  cvičenia, dodržiavanie základných zásad zdravej výživy

• Osvojenie si základných princípov zdravého
  životného štýlu

• Pochopenie škodlivosti fajčenia, alkoholu a iných drog

• Rozvíjanie športového talentu a schopností

• Rozvíjanie schopnosti relaxovať pravidelným
  cvičením a pohybom

• Kultivovanie hygienických návykov

 

Prelínanie tematických oblastí výchovy podporuje komplexnejší rozvoj osobnosti detí. Väčšina činností plní ciele viacerých tematických oblastí súčasne.