Poplatok za ŠKD

OZNAM  PRE  RODIČOV 

Vážení rodičia,

v súvislosti so VZN č. 4/2019 mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 26.03.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

v školských zariadeniach, ktoré nadobúda účinnosť 1.5. 2019, vám poskytujeme informácie k poplatkom za školský klub detí.

Poplatok  za školský klub detí sa uhrádza bezhotovostným prevodom.


ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

SWIFT KOMASK2X


Do správy pre prijímateľa prosíme napísať: meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ŠKD.

Príklad: Radka Figurová, 4. A, ŠKD

Variabilný symbol uveďte mesiac a rok.     
Platbu treba uhradiť do 10-teho v príslušnom mesiaci.

Platby október - december sa uhrádzajú spolu v mesiaci október

/uzávierka konca kalendárneho roka /

Platby máj - jún sa uhrádzajú spolu v mesiaci máj

/ uzávierka konca školského roka /

 UPOZORNENIE :

NEUHRÁDZAŤ SPOLU PLATBY DECEMBER + JANUÁR !       
Platby za ŠKD je možné realizovať aj:

- september až december uhradiť v mesiaci september

- január až jún uhradiť v mesiaci január

- dvojmesačne napr. / január - február, uhradiť = január /

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca
dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20 €, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Poplatok na skrátenú výchovno-vzdelávaciu činnosť do 14.00 hod. je 10 €.

 

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.


Vážení rodičia, v prípade nejasností, vám potrebné informácie poskytne hociktorá pani vychovávateľka.