Poplatok za ŠKD

OZNAM  PRE  RODIČOV 

Vážení rodičia,

školský klub detí od 01. 01. 2016 prešiel na bezhotovostné platby za ŠKD.

Do pozornosti Vám dávame nasledovné informácie, aby sme sa
vyhli prípadným nedorozumeniam. Na základe Vášho vyjadrenia - prieskumu o spôsobe platby, uvádzame nasledovné informácie:

ČÍSLO  ÚČTU  IBAN: SK39 5600 0000 0094 0107 4001

SWIFT KOMASK2X

Do správy pre prijímateľa prosíme napísať: meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ŠKD.

Príklad: Radka Figurová, 4. A, ŠKD

Variabilný symbol uveďte mesiac a rok.     
Platbu treba uhradiť do 10-teho v príslušnom mesiaci.

Platby október - december sa uhrádzajú spolu v mesiaci október

/uzávierka konca kalendárneho roka /

Platby máj - jún sa uhrádzajú spolu v mesiaci máj

/ uzávierka konca školského roka /

 UPOZORNENIE :

NEUHRÁDZAŤ SPOLU PLATBY DECEMBER + JANUÁR !       
Platby za ŠKD je možné realizovať aj:

- september až december uhradiť v mesiaci september

- január až jún uhradiť v mesiaci január

- dvojmesačne napr. / január - február, uhradiť = január /

Uhradené platby sa odvádzajú podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3/2015 zo dňa 24. februára 2015 § 3.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí je 16 € na mesiac, pričom si rodič bude môcť uplatniť zľavu za druhé a ďalšie dieťa o jedno €.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

            Vážení rodičia, v prípade nejasností vyplývajúcich z tohto oznamu, vám potrebné informácie poskytne hociktorá pani vychovávateľka.